Glädje – Samarbete – Gemenskap

Årsmöteshandlingar

Varmt välkomna till vårt årsmöte den 12 februari kl. 19:00 i Klubbstugan enligt kallelsen.

Dagordning årsmöte 12 februari 2019 Växjö Brukshundsklubb, resterande handlingar till årsmötet finns bakom medlemsinloggningen.

Klubben bjuder på fika!

 

Förslag till dagordning

1. Fastställande av röstlängden
2. Val av mötesordförande
3. Lokalstyrelsens anmälan av protokollförare
4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med ordförande ska justera protokollet
5. Beslut om närvaro – och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2
6. Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av dagordningen
8. Genomgång av:
a. Lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte.
b. Balans- och resultaträkning och
c. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av balans – och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust
10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbens styrelse
11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. Mål,
b. Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret
c. Medlemsavgift enligt §4 för närmast kommande verksamhetsår och
d. Andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
12. Beslut i ärenden enligt punkt 11
13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt §8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt §9
16. Val av valberedning enligt §10
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
18. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 12
a. Officiellt organ
19. Genomgång av handlingar till distriksfullmäktige
20. Mötets avslutande

 

 

 

 

Dela inlägget på facebook