Glädje – Samarbete – Gemenskap

Årsmöte 11 februari 2020

Alla medlemmar är varmt välkomna till Växjö Brukshundklubbs årsmöte den 11 februari 2020.

Plats: Klubbstugan

Tid: 19:00

Klubben bjuder på fika.

Dagordning för årsmöte Växjö Brukshundsklubb 11 februari 2020

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängden
 3. Val av mötesordförande
 4. Lokalstyrelsens anmälan av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med ordförande ska justera protokollet
 6. Beslut om närvaro – och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2
 7. Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst
 8. Fastställande av dagordningen
 9. Genomgång av:
  A. Lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte.
  B. Balans- och resultaträkning och
  C. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans – och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust
 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbens styrelse
 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
  A. Mål,
  B. Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret
  C. Medlemsavgift enligt §4 för närmast kommande verksamhetsår och
  D. Andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
 13. Beslut i ärenden enligt punkt 11
 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt §8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt §9
 17. Val av valberedning enligt §10
 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
 19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 12
 20. Genomgång av handlingar till distriksfullmäktige
 21. Mötets avslutande

Dela inlägget på facebook