Glädje – Samarbete – Gemenskap

Årsmöte den 16 februari 2021

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till årsmöte.

Styrelsen har beslutat att genomföra årsmötet digitalt den 16 februari kl. 19:00.

Förtydligande – SBK har antagit nya normalstadgar för lokalklubbar som vi förväntas anta vid detta årsmöte genom ett enhälligt beslut. Därför praktiserar vi nuvarande stadgar för årsmötet den 16 februari tills våra medlemmar antagit kongressens nya normalstadgar för lokalklubb.

För att kunna delta vid årsmötet behöver du anmäla dig senast den 14 februari till kassor@vaxjobk.se för att få tillgång till länken till mötet.

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängden.
 3. Val av mötesordförande.
 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
  justera protokollet.
 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.
 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
 8. Fastställande av dagordningen.
 9. Genomgång av:
  a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av
  mål och uppdrag från föregående årsmöte,
  b. balans- och resultaträkning och
  c. revisorernas berättelse.
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller
  förlust.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen.
 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
  a. mål,
  b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det
  närmast följande verksamhetsåret,
  c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och
  d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
  konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
 13. Beslut i ärenden enligt punkt 11.
 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas
  tjänstgöringsordning.
 16. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt § 9.
 17. Val av valberedning enligt § 10.
 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
 19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats
  under punkt 12.
  19. A Beslut om stadgeändring
 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige
 21. Mötets avslutande

Dela inlägget på facebook